پایه

برای تازه کارها

ریال29

ماهانه

100GB فضا

1 دیتابیس MySQL

5 حساب ایمیل

1 دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان 24/7

تجاری

برای کسب و کارها

ریال99

ماهانه

1TB فضا

10 دیتابیس MySQL

50 حساب ایمیل

10 دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان 24/7

نامحدود

برای متخصصین

ریال199

ماهانه

بی نهایت فضا

بی نهایت دیتابیس MySQL

بی نهایت حساب ایمیل

بی نهایت دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان 24/7

پایه

برای تازه کارها

ریال29

ماهانه

100GB فضا

1 دیتابیس MySQL

5 حساب ایمیل

1 دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان 24/7

تجاری

برای کسب و کارها

ریال99

ماهانه

1TB فضا

10 دیتابیس MySQL

50 حساب ایمیل

10 دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان 24/7

نامحدود

برای متخصصین

ریال199

ماهانه

بی نهایت فضا

بی نهایت دیتابیس MySQL

بی نهایت حساب ایمیل

بی نهایت دامنه

بی نهایت زیر دامنه

پشتیبانی مشتریان 24/7